Санхүүгийн зөвлөгөө

Манай байгууллага Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийг СЗХ-ны  2010 оны 9-р сарын 23-ны өдрийн 260 тоот шийдвэрээр авсан. Бид дараах үйлчилгээг үзүүлнэ.

Татвар болон санхүүгийн тайлан тэнцэл гаргах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
Нягтлан бодох бүртгэлийн  журам боловсруулах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
Татвар ба нийгмийн даатгалын шимтгэлийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
Төслийн баримт бичиг боловсруулахад зөвлөгөө өгөх
Санхүүгийн удирдлагын талаар зөвлөгөө өгөх
Санхүүгийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулах