Санхүүгийн үзүүлэлт

 Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт

Үзүүлэлт 2012 2013 2014 2015 2016
1 Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн нийт активын харьцаа ≥ 10% 66.8% 45.3% 45.2% 45.3% 48.6%
2 Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн нийт активын харьцаа ≥ 20 78.9% 52.7% 52.1% 51.2% 54.6%
3 Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа ≥8% 63.8% 24.6% 14.3% 28.8% 14.0%
4 Нэг зээлдэгч, түүнд холбогдох этгээдэд олгосон зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгө, төлбөрийн баталгааны нийлбэр дүн ≤ 30% 11.5% 19.9% 8.7% 12.2% 10.2%
5
Хувь нийлүүлэгч, өөрийн ажилтан, холбогдох этгээдэд олгосон зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад актив: 0.2% 1.7% 1.5% 1.3% 1.2%
Нэг этгээдийн хувьд ≤10% Нийлбэр нь өөрийн хөрөнгийн ≤25% 0.6% 2.9% 3.1% 2.8% 3.0%
6 Активын эрсдлийн сангийн хүрэлцээ /+илүү, -дутуу/ - - - - -
7 Гадаад валютын эрсдэл ≤ +/-40% 1.1% 6.7% 18.0% 2.8% 0.0%
8 Итгэлцлийн өглөг, өөрийн хөрөнгийн харьцаа ≤80% 21.7% 40.1% 58.9% 69.8% 41.4%
9 Үндсэн хөрөнгө, нийт активын харьцаа ≤15% 2.4% 1.4% 1.3% 8.3% 9.7%