Боловсролын зээл

 

Байгууллагын нийгмийн хариуцлагын хүрээнд боловсролыг дэмжсэн шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүллээ.

Оюутны сургалтын төлбөр төлөхөд зориулан "барьцаагүй" олгох "Боловсролын зээл".