Post Image

Бичил санхүүгийн хөгжлийн сангаас санхүүжилттэй Тогтвортой амьжиргаа төслийн зээл олгож эхэллээ. Тус зээлийг Баянгол, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн бичил, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх, амьжиргааг дээшлүүлэх зорилготой зээл олгож байна. Энд дарж төслийн зээлийн нөхцөлийг үзнэ үү.